Borsa Liseliler Dernek Tüzüğü
BORSA LİSELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  DERNEGİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi


Madde 1-  Derneğin adı  :  “BORSA LİSELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ “ dir. Derneğin merkezi ADANA dır.Şubesi açılmayacaktır.
 
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek. Kazanç paylaşması dışında Kanunlarla yasaklanmamış ortak bir amacı başta Atatürk İlke ve Düşüncelerini yaymak ve geliştirmek. Borsa liseliler arasında birlik, Beraberlik, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Dayanışmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1-Faaliyetlerini etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
  2-Kurs. Seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
  3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temenni temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda, gazete, dergi kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamlarını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak,
  6-Üyelerinin yararlanmaların ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisleri kurmak ve bunları tefriş etmek,
  7-Üyelerin arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb, düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerinden yararlanmalarını sağlamak,
  8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
  9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
  10-Amacın Gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  11-Dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlere kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  12-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
  13-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplam kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
  14-Okulun Kültürel ve Sportif faaliyetlerini geliştirmek için etkili olmak
  15-Okul İdaresince fakirliği ve çalışkanlığı tespit edilen Öğrencilere ve mezunlara yardımlarda bulunmak
  16-Toplu Sünnet töreni düzenlemek,
  17-Yangın. Sel, Deprem. Çığ, Heyelan ve benzeri tabi afetlere maruz kalan ve zarar gören üyelere yardımda, organizasyon yaparak kan ve böbrek verici ve alıcılarını belirlemek,
 
Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir,
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerine benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Borsa Lisesi ve geçmişte veya şu anda çalışan Öğretmen Memur ve İdareciler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğin kabul edilen kişilerdir.

Derneğin maddi manevi bakımdan önemli destek sağlanmış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye kabul edilebilir.

Derneğe üye olabilmek için Borsa Lisesinde en az bir yıl okumak gereklidir.
 
Üyelikten çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez,

Üyelikten çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiği haller.

  1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
  3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez,
 
Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir,
  1- Genel Kurul,
  2- Yönetim Kurulu,
  3- Denetim Kurulu,
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

  Madde 7-Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
  Genel kurul;

  1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
  2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır
  Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saat de toplanır,
  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır,
  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü


Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında ki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya. Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü


Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri. Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulanca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarına imzalamaları zorunludur.
  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir, 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve şekilleri

Madde 8-: Genel kurulda aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

   Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

   Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır,

  1-Dernek organlarının seçilmesi,
  2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
  4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
  6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylaması,
  7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi,
  8-Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması. Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  10-Derneğin vakıf kurması,
  11-Derneğin fesih edilmesi
  12-Yönetim kurulunca diğer önerilerin incelenip karara bağlanması,
  13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir,

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 10-Yönetim Kurulu 9 asıl 9 yedek üye olarak genel kurulda seçilir.
Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısını bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan. Başkan  yardımcısı, sekreter. Sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar. Toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.   
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir,
  1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
  3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
  4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
  6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
  7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
  8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
  10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
Denetim Kurulunun Teşkil, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim kurulu. Üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12:-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır 

  1- Giriş aidatı alınmayacaktır. Üye Aidatı: yıllık 120 TL olarak alınır.
  2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteğiyle derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
  3- Dernek tarafından tertiplenen çay yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  4- Derneğin mal varlığımdan elde edilen gelirler.
  5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış yardımlar.
  6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
  7- Diğer gelirler.
 
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte İşletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin dernekler Yönetmeliğinin 31 Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur,

Bilânço  esasına  geçilmesi durumunda. üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.
   Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir,
  3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarih ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım süreleri dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5- İşletme Hesap Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir,
 
  B) Bilânço esasında tutulacak defterlere ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

  1-(A) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu Defterlerin tutulması usulü ve kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğler esaslarına göre yapılır.
 
Defterlerin Tasdiki
Derneklerde, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılamaz. Ancak bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 
Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)(dernekler yönetmemeliği EK–16 da belirtilen) “ İşletme hesabı tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık),Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve Gider belgeleri:
Dernek gelirleri,(Dernekler Yönetmenliği Ek–17 de örneği bulunan)”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcamalar belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir vergisi Kanununun 94.üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler yönetmeliği EK–13’ te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK–14’ te örneği bulunan)”Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK–15’ te örneği bulunan)”Ayni Bağış Alındı Belgesi”yle kabul edilir.
 
Alındı Belgesi

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kayıt edilmesi, eski ve yeni saymanlar arsında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmenliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler. yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan)”Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek. Dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişikliler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içersinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler. Ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı. Yenilenmesi. İadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmenliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Gelir Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere. Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir gider işlemlerini yılsonu itibarı ile sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliğinin EK-21’de sunulan)”Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı için dernek başkanı tarafından mahalli mülkü idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülkü amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3 ‘te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülkü idare amirliğine bildirilir;

Genel kurul sonuç bildirimine;

  1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul tutanağı örneği,
  2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şekli her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içersinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan)”Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen)”Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna. Yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği. varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
   
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görevi alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen)”proje Bildirimi”ne eklenerek protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 
Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliğinin EK-24’de belirtilen)”Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”;genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(dernekler yönetmeliği EK-25’de belirtilen)”Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç bir yılda bir defa derneğin denetimi Gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görünen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı. Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliğinin oylanması açık olarak yapılır.
 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılın üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde BORSA LİSELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu. Mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılara çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevirerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkü idare amirlerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ak süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanması süresi beş yıldır. 

Hüküm Eksikliği

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
Yönetim Kurulu Üyeleri

 
  1- Ali BOLOL   Başkan
 
  2- Sadık ACI  Başkan Yardımcısı
 
  3- Levent SANVER   Sekreter
 
  4- Hayri ÖZERPALET  Sayman
 
  5- Dursun AKDEMİR  Üye
 
  6- Ali BOZ  Üye
 
  7- Hatice TALTEKİN  Üye
 
  8- Akın ASLAN  Üye
 
  9- Ali ÖZDEMİR  Üye